Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepasselijke algemene voorwaarden

Huidige verhuurvoorwaarden zijn een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen tussen partijen. Alle andersluidende bedingen (o.a. eventuele algemene voorwaarden van de huurder) worden als ongeschreven beschouwd, tenzij door de verhuurder uitdrukkelijk aanvaard. Voor zover er toch aanvaarding zou zijn, gelden de huidige algemene voorwaarden minstens op aanvullende wijze. In geval van vervanging, om welke reden ook, van het gehuurde materieel, blijven deze voorwaarden onverminderd van kracht. De verhuurder treedt nooit op als aannemer of onderaannemer van de huurder.

Artikel 2: offertes

2.1          Aanbiedingen worden gemaakt zonder enige verplichting vanwege de verhuurder. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens die zijn opgenomen in catalogi, prospectussen, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten zijn slechts benaderend bedoeld. Deze gegevens verbinden de verhuurder slechts voor zover de overeenkomst dit uitdrukkelijk vermeldt.

2.2          Elke offerte is slechts geldig gedurende 30 dagen en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het materieel. Indien de aangeboden kraan niet beschikbaar is, heeft de verhuurder het recht een gelijkwaardige kraan ter beschikking te stellen, zonder dat dit recht op prijsvermindering of schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de huurder. De overeenkomst zal slechts tot stand komen na ondertekening door beide partijen van de huurovereenkomst. Partijen aanvaarden en erkennen de toezending van de contracten per fax of per mail als origineel.

2.3          De levering van de kraan impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van de verhuurder, zoals deze het laatst door hem werden medegedeeld. Geen enkel document of algemene of bijzondere voorwaarden die afwijken van de contractsvoorwaarden van de verhuurder is hem tegenstelbaar, indien deze niet uitdrukkelijk door hem voor akkoord werden ondertekend.

2.4          Bij de huurprijs, vermeld in de offerte, wordt eveneens een verzekering machinebreuk aangerekend.Deze verzekering dekt de schade aan het materieel gedurende de gehele huurperiode. Een vrijstelling van 2.500 EUR per individueel schadegeval blijft ten laste van de huurder. De huurder kan op eenvoudig verzoek een kopie van de respectievelijke dekkingsvoorwaarden bekomen bij de verhuurder.

2.5          Voor alle schadegevallen die niet zijn gedekt door de verzekering, afgesloten door de verhuurder, blijft de huurder volledig en exclusief aansprakelijk, onder meer, zonder dat deze opsomming als beperkend kan worden beschouwd, de kabels, diefstal en de te hijsen last.

Artikel 3: duur

Tenzij anders bepaald, worden alle huurcontracten aangegaan voor een beperkte duur en vangt aan op de dag van de montage van de kraan en eindigt bij de demontage van de kraan. De juiste datum van demontage dient door de huurder op voorhand per fax, mail of brief aan de verhuurder te worden medegedeeld. Voor snelmontagekranen bedraagt de minimale meldtijd voor de demontage 14 kalenderdagen. Voor torenkranen bedraagt de minimale meldtijd voor de demontage 21 kalenderdagen. De huur eindigt respectievelijk 14 en 21 kalenderdagen na de laatste vrijmelding. De minimum huurperiode bedraagt minstens één maand.

Bij gebreke aan dergelijke mededeling zal de huurovereenkomst stilzwijgend telkens met 1 maand worden verlengd. Nochtans behoudt de verhuurder zich het recht voor om, na het verstrijken van de oorspronkelijke overeengekomen termijn, de overeen­komst te beëindigen en haar materieel opnieuw in bezit te nemen. Onderhavige huurovereenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat de verhuurder een voldoende hoge kredietverzekering op naam van de huurder kan afsluiten. Per afzonderlijke kraan dient dit minimaal de prijs van de montage, 2 maanden huur en het bedrag van de demontage te bedragen.

Artikel 4: verbreking van de overeenkomst

Het niet naleven van de contractuele voorwaarden of het niet betalen van 2 opeenvolgende facturen op hun vervaldag, alsook het faillissement van de huurder, vereffening of gerechtelijk akkoord, het uitschrijven van een ongedekte cheque of een geprotesteerde wissel, verstrekt aan de verhuurder het recht van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de overeenkomst als beëindigd te beschouwen en haar materieel weg te halen.

In dit geval is de huurder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een wederhuringsvergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de resterende huurwaarde van de volledige looptijd van het contract met een minimum van 4 weken, onverminderd het recht van de verhuurder schadevergoeding te vorderen voor alle andere schade welke hij zou geleden hebben wegens het niet naleven van huidige voorwaarden, dit onverminderd de kosten van afbraak die steeds ten laste blijven van de huurder. In geval van faillissement van de verhuurder wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de overeenkomst ontbonden.

Artikel 5: leveringstermijnen

5.1          De aangegeven leveringstermijnen of leveringsdatum worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven. Bij ontstentenis van levering of in geval van vertraging, ongeacht welke hiervan de oorzaak is, kan de huurder geen aanspraak laten gelden op één of andere schadeloosstelling. Wanneer de vertraging meer dan 3 weken bedraagt door toedoen van de verhuurder heeft de huurder het recht te verzaken aan de overeenkomst, zonder hierbij aanspraken te kunnen maken op enige vergoeding. In andere gevallen kan hij de overeenkomst niet verbreken.

5.2          Wanneer op verzoek van de huurder de voorziene leveringsdatum of leveringstermijn wordt overschreden met meer dan 3 weken, dan zal de huurder 50% van de huurprijs betalen gedurende de wachtperiode die aanvang neemt op de voorziene leveringsdatum of op het einde van de overeengekomen leveringsperiode en een einde neemt op de datum van de effectieve levering, ten titel van reservering en stockeringskosten.

5.3          Wijziging van leveringsdatum op verzoek van de huurder is alleen mogelijk in samenspraak met de verhuurder.

5.4          Wanneer geen specifieke leveringsdatum is bepaald, zal de huurder minstens 4 weken vooraf de verhuurder schriftelijk verwittigen van de precieze leveringsdatum, dewelke slechts bindend wordt voor de verhuurder na expliciete aanvaarding door deze laatste.

5.5          Zowel de montage- als de demontagedatum dient schriftelijk bevestigd te worden door de huurder.

Artikel 6: levering

6.1          De verhuurder levert het materieel in goede optische conditie en in goede staat van werking, hetgeen door de huurder wordt gecontroleerd bij de in ontvangst­name, en/of op datum van keuring bij herindienststelling. Om de 3 maanden zal de huurder op eigen kosten instaan voor een tussentijdse keuring van het gehuurde materieel door een erkend keuringsorganisme. De huurder moet het keuringsorganisme voldoende tijd verlenen om de keuring uit te voeren tijdens de normale werkuren. De huurder is verantwoordelijk voor het in stand houden van het materiaal volgens de staat waarin het geleverd werd. Elke noodzakelijke wederinstandstelling zal aan de huurder berekend worden.

6.2          De huurder is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te treffen om een probleemloze levering mogelijk te maken. Bij de bere­kening van de kostprijs zijn wij ervan uitgegaan dat de bouwplaats geschikt is en goed bereikbaar is voor ons materieel en dat de mobiele kraan kan opgesteld worden aan de voet van de torenkraan, tenzij anders vermeld, verder dat de montage niet behoeft uitgesteld of onderbroken te worden wegens andere werkzaamheden op uw werf. Indien er voor de montage en/of demontage een werfinspectierapport wordt afgeleverd aan de werfverantwoordelijke of projectleider, zal dit rapport, indien het niet of zonder opmerkingen wordt teruggestuurd, bindend zijn voor de organisatie van de montage. Eventueel kosten die voortvloeien uit de onzorgvuldige voorbereiding van de werkplaats, zullen aan de huurder berekend worden. Indien er voor de montage, demontage of telescopage van de torenkraan en de mobiele kraan politietoelatingen, signalisaties, straatafsluiting, wegnemen nutsvoorzieningen, en andere nodig zijn, worden deze aangevraagd door de huurder. De daaraan verbonden kosten zijn uitsluitend ten laste van de huurder. Het eerste veiligheidsplan voor montage en demontage is inbegrepen in de offerte. Daaropvolgende aanpassingen worden verrekend aan engineering uurtarief van € 75,-/uur. Indien de werf toolbox en/of veiligheidsvergadering vereist, worden deze in regie uitgevoerd aan standaardtarief voor de arbeiders en € 75,-/uur voor engineering of management personeel.

6.3          Tijdens de volledige duur van de montage en demontage montage dient een verantwoordelijke van het personeel van de huurder aanwezig te zijn om de plaatsing van de kranen logistiek te ondersteunen. Problemen tijdens de montage dienen onmiddellijk op de leveringsbon te worden vermeld of per fax gesignaleerd te worden. De huurder zal er tevens voor zorgen dat de ondergrond voldoende stabiel is voor de plaatsing van de torenkraan en de mobiele kraan.

6.4          Bij het einde van de overeenkomst zal de verhuurder de kraan demonteren en terugnemen. De prijs van montage, demontage en telescopage is bepaald in normale omstandigheden met goede toegankelijkheid tot de werf. De prijs is berekend op basis van normale werkdagen en werkuren, volgens de heersende ITLB-index op het moment van de offerte. De verrekening van prestaties zal gebeuren volgens de heersende ITLB-index op het moment van uitvoering, en volgens volgende formule: facturatiebedrag = (ITLB-index bij uitvoering / ITLB-index bij offerte) x offertebedrag. Indien de montage, demontage en telescopage bemoeilijkt worden door de huurder of de plaatsgesteldheid, kan de verhuurder de opgegeven prijs wijzigen.

6.5          Zowel voor montage als demontage geldt een standaard starttijd van 07.00 ’s morgens. Indien de huurder de werken later dan 4 werkdagen voor de voorziene uitvoering uitstelt of annuleert, worden de volgende percentages van het overeengekomen forfait aangerekend als annulatieforfait:

 • Annulatiemelding minder dan 4 werkdagen voor uitvoering: annulatieforfait= 10% van offerte
 • Annulatiemelding minder dan 3 werkdagen voor uitvoering: annulatieforfait= 15% van offerte
 • Annulatiemelding minder dan 2 werkdagen voor uitvoering: annulatieforfait= 25% van offerte
 • Annulatiemelding minder dan 24 uren voor uitvoering: annulatieforfait= 50% van offerte
 • Annulatiemelding minder dan 12 uren voor uitvoering: annulatieforfait= 100% van offerte

De schriftelijke melding bepaalt het tijdstip van annulatie.

Artikel 7: verplichtingen van de huurder

7.1          Eventuele gebreken aan de gehuurde goederen dienen onmiddellijk na levering schriftelijk worden medegedeeld.

7.2          Het is de huurder ten stelligste verboden verder gebruik te maken van het materieel na vaststelling van gebreken of schade. Het is de huurder evenzeer verboden herstelwerkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren zonder voor- afgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder. Doet hij dit toch, dan zal hij zelf aansprakelijk zijn voor de correcte uitvoering van deze herstelling en zal hij onder geen enkel beding deze kosten kunnen verhalen op de verhuurder

7.3          Voor de bediening van het gehuurde materieel is de huurder verplicht gebruik te maken van voldoende geschoold en ervaren personeel.

7.4          De kraan werd ontworpen voor gebruik als kraanklasse A3 (FEM 1001) / H1B3 (DIN 15018/15019). De huurder zal bij het gebruik van de kraan de specificaties van deze kraanklasse niet overschrijden.

7.5          De huurder staat in het algemeen in voor alle risico’s en ongevallen, veroorzaakt door of aan het gehuurde materieel, welke hiervan ook de oorzaak moge wezen, eveneens ten opzichte van derden, uitgezonderd de schade aan het materieel ten gevolge van een normale slijtage of een constructiefout. De huurder zal de schade, voor dewelke hij verantwoordelijk is en die niet gedekt is door de verzekering van de verhuurder, vergoeden en de verhuurder vrijwaren voor elke klacht of vordering van gelijk welke aard ingevolge het gebruik, bezit of de intentie van het materieel, hier inbegrepen elke vordering tot schadevergoeding voor voort- durende of opeenvolgende schade. Bovenop zijn algemene aansprakelijkheid als huurder en zonder dat deze lijst beperkend kan worden opgevat, is hij in het bijzonder verantwoordelijk voor en gelast met:

 • Het plaatsen en regelmatig controleren van de rijsporen van de kraan en/of van de funderingen;
 • De bodemweerstand, zowel voor de mobiele kraan als voor de torenkraan;
 • De stabiliteit van het gebouw of de steunmuur;
 • De noodzakelijke ijkgewichten bij de keuring;
 • De naleving van alle geldende voorschriften inclusief deze van de verhuurder en de constructeur.

7.6          De huurder verbindt er zich toe het gehuurde materieel niet te overbelasten of te beschadigen en het te gebruiken en te onderhouden zoals een goede huisvader.

7.7          Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen op enige wijze te vervreemden, te verpanden, uit te lenen of te onderwerpen aan onderhuur. De huurder is altijd verantwoordelijk voor elke schade aan de kraan en aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt  door de kraan, die zich voordoet indien een derde partij gebruik maakt van de kraan. Het is de huurder niet toegestaan behoudens schriftelijk akkoord van de verhuurder, enige wijziging aan te brengen aan de opstelling en zelf over te gaan tot montage, demontage of telescopage. De verhuurder is ten allen tijde gerechtigd het nodige toezicht hierop uit te oefenen.

7.8          Het staat de verhuurder vrij om de huurovereenkomst over te dragen aan derden (bijvoorbeeld leasingmaatschappijen).

7.9          De huurder draagt zijn vordering tot betaling opzichtens zijn klant, door wie het gehuurde goed wordt gebruikt, gelijktijdig met de ondertekening van de huurovereenkomst, over aan UPERIO.

7.10        De huurder zal het materieel gebruiken volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing die deel uitmaakt van de kraan en waarvan hij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen bij de ontvangst van het materieel. Hij zal er voor waken toegestane lasten niet te overschrijden. Indien hij niet in het bezit gesteld werd van deze gebruiksaanwijzing zal hij hiervan schriftelijk onmiddellijk een exemplaar opvragen bij de verhuurder. Elke nalatigheid of inbreuk met betrekking tot één of meerdere van deze posten zal worden beschouwd als een zware fout in hoofde van de huurder.

7.11        De huurder staat in voor de voorziening van een elektrische voeding met schakelkast met aansluitmogelijkheid aan de voet van de kraan. Deze voeding dient te beantwoorden aan de heersende AREI-reglementering, en mag een maximale spanningsvariatie van 10% vertonen onder volle belasting van de kraan. Indien de kraan door middel van een aggregaat gevoed wordt, gelden dezelfde voorwaarden, en dient er een permanente nacht- en weekendvoeding aangelegd te worden vanaf het moment dat het aggregaat stil gelegd wordt. Het aggregaat, dat de kraan voorziet van elektrische voeding, mag geen andere inductieve of capacitieve verbruikers voeden, en dient uitgerust te zijn met de correcte verliesstroomschakelaar.De huurder is eveneens verantwoordelijk voor de aarding van de kraan. Indien de verhuurder kan aantonen dat de elektrische voeding van de kraan niet uitgevoerd is zoals gespecifieerd door de verhuurder, geeft dit de verhuurder het recht om alle interventies aan de kraan in kwestie integraal aan te rekenen aan de huurder.

7.12        De huurder is verantwoordelijk voor het periodiek onderhoud en de periodieke controles van de kraan volgens de bijgeleverde onderhouds en controle richtlijnen.

Artikel 8: prijzen – facturatie – betalingen

8.1          De huurprijs is gebaseerd op een normaal gebruik van 8 uren per werkdag of 38 uur per week en exclusief kraanman. In geval wordt gewerkt met meerdere ploegen, zal een supplement worden aangerekend gelijk aan 50% voor 2 ploegen of 100% voor 3 ploegen. De huur wordt per maand berekend. Om de maand wordt door de verhuurder een factuur uitgeschreven voor de ver­schuldigde huurprijs, de eerste op de dag van de montage, de volgende telkens om de maand. Voor het berekenen van huurdagen wordt de maand opgedeeld in 1/30.5e.

Deze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen.

8.2          Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag, draagt een intrest van 1% per maand.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 125 EUR ten titel van forfaitaire verhoging. Deze forfaitaire verhoging is tevens verschuldigd indien er termijnen van respijt worden toegestaan. In geval van immobilisatie van materieel gedurende maximum 3 weken in de zomerperiode en 2 weken in de winterperiode van het officieel bouwverlof en vorstverlet vanaf de 11de opeenvolgende werkdag, worden de huur­prijzen berekend aan 50% van de vastgestelde huurprijs.

De periode van vorstverlet wordt vastgesteld door de weerkundige diensten in overleg met de bouwfederatie en dienen door de huurder gevoegd te worden bij de schriftelijke aanvraag.

8.3          Gebruik radiosturing: Bij eventuele storingen, ontstaan door externe factoren, kunnen deze niet op de verhuurder verhaald worden. De hieruit ontstane kosten, werk- en reistijden van de techniekers zullen aan de gebruiker worden aangerekend.

8.4          Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 8 dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

8.5          Alle facturen zijn betaalbaar via bankdomiciliëring, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Artikel 9: schuldvergelijking en eigendomsvoorbehoud

Schuldvergelijking zal automatisch en van rechtswege plaatsvinden, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing, niet tegenstaande elke overdracht van rechten waarop zij betrekking hebben, in geval van de opening van een insol­ventieprocedure (faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening) of in geval van een beslag of enig ander geval van samenloop. In geval van faillissement of gerechtelijk akkoord, vervallen tevens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning alle toegestane betalingsfaciliteiten en zal de schuldvergelijking ook op deze bedragen worden toegepast. In toepassing van art. 14 en 15 van de Wet betreffende de financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsover­eenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, zal deze schuldvergelijking tegenstelbaar zijn aan de overige schuldeisers van de debiteur.

De huurder aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat het geleverd goed steeds eigendom van de verhuurder blijft, gedurende de volledige huurperiode in geval van verhuur en in geval van verkoop, tot de koopprijs in hoofdsom en accessoria volledig betaald is; Tot zolang is de klant niet gerechtigd, op straffe van aansprakelijkheid, het goed aan derden in pand of borg te geven, of over te dragen en dient hij zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname, alsmede de verhuurder hiervan per kerende schriftelijk in kennis te stellen.

Het goed mag in geen enkel geval het voorwerp uitmaken van enige welkdanige borgstelling, inpandgeving, onderhuur, ontlening, overdracht van huurrechten of andere door de klant. In geval van bewarend of uitvoerend beslag op het goed of enige andere mogelijke aantasting van het eigendomsrecht, is de klant ertoe gehouden om binnen de 24u op straffe van aansprakelijkheid, de verhuurder te informeren alsmede onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen.

Indien de klant niet de eigenaar is van het onroerend goed waar de kraan zich bevindt of wordt geplaatst, of indien hij ophoudt eigenaar te zijn tijdens de duur van het contract, dan verbindt hij er zich toe, op straffe van aansprakelijkheid, aan de eigenaar van het onroerende goed per aangetekend schrijven, verstuurd uiterlijk voor de dag van de plaatsing van de kraan in het onroerend goed, kennis te geven dat de kraan aan de klant niet toebehoort en dus niet mag begrepen worden in het voorrecht vermeld in artikel 20.1° van de wet dd 16/12/1851, alsmede aan de hypothecaire of pandhoudende schuldeiser op het handelsfonds van de huurder.

De kraan dient te allen tijde voorzien te blijven van het zichtbaar identificatieplaatje dat de eigenaar vermeldt. Elke welkdanige kos­ten, waarin begrepen honoraria, gerechts- en administratieve kosten, waartoe de verhuurder genoodzaakt wordt ter vrijwaring van zijn eigendomsrecht op de kraan, dienen op zijn eerste verzoek door de huurder vergoed te worden met desgevallend indeplaats­stelling met uitoefening van de rechten van deze laatste. De huurder doet uitdrukkelijk afstand van elke vorm van retentierecht op de gehuurde goederen en zal de gehuurde goederen op het eerste verzoek van de verhuurder ter beschikking stellen van de verhuurder. Zonder afbreuk te doen aan het recht van de verhuurder om zijn eigendomsrechten te laten gelden ten opzichte van de huurder of een derde, is de huurder bij enige niet-naleving van de in dit artikel vermelde bepalingen ertoe gehouden om de verhuurder schadeloos te stellen, in geval van verkoop, ten belope van de nieuwwaarde van de kraan, en in geval van huur, ten belope van de saldo boekwaarde, vermeerderd met alle onbetaalde huurbedragen.

Artikel 10: herstellingen – onderhoud – storingen

10.1        De huurder dient het periodiek onderhoud conform de instructies van de constructeur en de onderhoudshandleiding van de verhuurder te verzorgen en uit te voeren. Schade ingevolge slijtage of defect dienen onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden. De machinist is verplicht om dagelijks de kraan te kontroleren op goede werking, en wekelijks een klein onderhoud uit te voeren.

10.2        De verhuurder houdt zich het recht voor op elk ogenblik herstellingen, onderhoudsbeurten, of vervangingen van onderdelen uit te voeren, mits eenvoudige verwittiging van de geplande ingreep. Het personeel van de verhuurder zal gemachtigd worden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwit­tiging de werf te betreden om zijn controles uit te oefenen.

De huurder zal daarbij de gevraagde medewerking verlenen en personeel en materieel ter beschikking stellen van de verhuurder, zonder dat hij gerechtigd is hiervoor diens kosten in rekening te brengen. De verhuurder kan geenszins gehouden zijn tot schade­vergoeding wegens immobilisatie van het materieel ingevolge schade of defect.

10.3        Indien de oorzaak van een technische of elektrische storing of defect eigen aan de kraan, voortvloeit uit slijtage, zal de verhuurder de kosten van de herstelling ten laste nemen , op voorwaarde dat de herstelling kan uitgevoerd worden binnen de normale werkuren (08.00u – 16.30u). De storingen zullen door de verhuurder zo snel mogelijk verholpen worden.

10.4        Indien de huurder, van de verhuurder extra-contractuele interventies of interventies buiten de normale arbeidsuren wenst, worden deze aangerekend aan volgende tarieven, die index-gekoppeld zijn:

Werkdagen:                

 • 06.00 – 16.30u: € 60,- /u + verplaatsingsforfait @ 100% (totaal maximum: 8 uren) zodra het maximum van 8 uren wordt overschreden, wordt een toeslag van 50% gerekend.
 • 08.00 – 16.30u: € 60,- /u + verplaatsingsforfait @ 100%
 • 16.30 – 22.00u: € 90,- /u + verplaatsingsforfait @ 150%
 • 22.00 – 23.59u: € 120,-/u + verplaatsingsforfait @ 200%

Zaterdag :    

 • 00.00 – 05.59u: € 114,-/u + verplaatsingsforfait @ 200%
 • 06.00 – 22.00u: € 90,- /uur + verplaatsingsforfait @ 150%
 • 22.00 – 23.59u: € 120,-/u + verplaatsingsforfait @ 200%

Zon- en feestdagen : 00.00 – 23.59u : € 120,-/uur + verplaatsingsforfait @ 200%

Artikel 11: overmacht

De huurder draagt in ieder geval het risico van de overmacht.

Artikel 12: eigendom – plaats – gebruik

Het gehuurde materieel is de volledige en ondeelbare eigendom van de verhuurder. Indien het verhuurde materieel in een gebouw staat waarvan de huurder geen eigenaar is, zal hij op straffe van onmiddellijke verbreking deze laatste een verklaring doen tekenen waarin deze op de hoogte gesteld wordt dat het materieel in kwestie uitsluitend eigendom is van de verhuurder en dat hij dienvol­gens geen enkel recht daarop kan doen gelden. De verhuurder zal op het gehuurde materieel een plaat aanbrengen met daarop de vermelding dat hij eigenaar is. De huurder zal deze plaat niet verwijderen of laten verwijderen van het materieel en zal ervoor zorgen dat deze altijd duidelijk leesbaar is.

Artikel 13: de bevoegdheid – toepasselijk recht

In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verhuurder gevestigd is bevoegd. De verhuurovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht.